Inloggen - Registreer  

Helaas is deze vacature inmiddels waarschijnlijk verlopen

Management

Het Huisartsenteam - Breda - 13-01-2020 Naar vacature  

De functie van hoofdassistent(e) omvat het coördineren van de werkzaamheden van de doktersassistenten en het bewaken van de kwaliteit alsmede het verrichten van werkzaamheden voor meerdere of alle disciplines in het centrum, met een hoofdaccent op assistentie in de huisartsenpraktijk. Naast de assistentie in de huisartsenpraktijk omvat de functie de eerste opvang van de patiënten, het verstrekken van informatie over het centrum, het maken van afspraken voor de verschillende disciplines, het opvangen van signalen van patiënten. Deze taken worden uitgevoerd zowel in directe als in telefonische contacten.

Organisatorische positie

De hoofdassistent legt verantwoording af aan de door de directeur aangewezen leidinggevende, is werkzaam als doktersassistent en coördineert de dagelijkse werkzaamheden van een team van ca. 6 doktersassistenten. Praktisch gezien is de functie het eerste aanspreekpunt voor de assistenten.

Resultaatgebieden

Management

Coördineert de werkzaamheden van de doktersassistenten, opdat de kwantitatieve en kwalitatieve bezetting is afgestemd op de zorgvraag:
Coördineert de werkzaamheden van de Doktersassistenten, draagt zorg voor werkroosters en vakantieplanning van de doktersassistenten;
Is aanspreekpunt voor doktersassistenten, praktijkondersteuners en huisartsen;
Voert gesprekken met de doktersassistenten over het functioneren;
Voert overleg met de eindverantwoordelijke huisarts over personeels- aangelegenheden;
Werkt nieuwe medewerkers in.

Intake patiënt

Voert de intake uit op basis van vastgestelde protocollen en richtlijnen (voor zover beschikbaar).
Inventariseert en stelt de hulpvraag vast;
Registreert de benodigde persoonsgegevens;
Classificeert zelfstandig de (telefonische) hulpvraag;
Bepaalt de urgentie van de klachten en onderneemt actie op basis van urgentie;
Verstrekt, indien mogelijk zelfstandig, medische adviezen aan de hand van protocollen en NHG standaarden;
Consulteert de huisarts indien eigen kennis ontoereikend is;
Verwijst patiënten door naar het (eventueel telefonisch) spreekuur van de huisarts of andere functionaris;
Maakt en registreert afspraken met patiënten;
Verwijst in overleg met de huisarts de patiënt door naar andere zorginstellingen;
Registreert de gegevens en draagt zorg voor een accurate afhandeling van financiële en medische dossiers.

Medische assistentie

Assisteert de dienstdoende huisarts bij voorkomende (medische) werkzaamheden, opdat deze zijn werkzaamheden in een zo kort mogelijk tijdsbestek zo optimaal mogelijk kan vervullen:

Voert via een spreekuur, volgens werkplannen en/of protocollen, zelfstandig medisch technische- en laboratoriumwerkzaamheden uit zoals bijvoorbeeld oren uitspuiten en wrattenspreekuur;

Assisteert de huisarts bij medische ingrepen, onderzoeken en handelingen (injecties toedienen, hechten, e.d.);
Zorgt dat de juiste instrumenten, apparatuur en materialen voor ingrepen, onderzoeken en behandelingen gereed gemaakt zijn en draagt zorg voor het onderhoud en de hygiëne daarvan;

Verwerkt de gegevens over verrichtingen in elektronisch patiëntendossier;
Geeft voorlichting aan de patiënt over de behandeling en het vervolg.

Beheer

Verzorgt de patiëntenadministratie met als doel een tijdige en volledige registratie van de patiëntgegevens in het elektronisch medisch dossier en een effectieve en efficiënte organisatie van de gang van zaken binnen de huisartsenorganisatie:

Verricht de administratieve afhandeling van recepturen (schrijven, correspondentie);
Vraagt medische gegevens en uitslagen van onderzoeken op en verwerkt deze in dossier;
Verzorgt de correspondentie van de huisartsenpraktijk;
Draagt zorg voor het beheer van de voorraad;
Draagt zorg voor de verwerking van gegevens ten behoeve van de (financiële) administratie;
Houdt het HIS bij;
Draagt zorg voor een schone en nette werkomgeving.

Kwaliteitsbewaking

Bewaakt en stimuleert de naleving van het kwaliteitsbeleid, conform gestelde (wettelijke) richtlijnen, met als doel het verder professionaliseren van de (medische) dienstverlening:

Bewaakt en stimuleert het werken conform de vastgestelde wettelijke kwaliteitseisen;
Signaleert knelpunten bij de uitvoering van de werkzaamheden, doet voorstellen ter verbetering en informeert hierover zijn/haar leidinggevende;
Stelt in overleg protocollen en werkplannen op;
Geeft op verzoek voorlichting en stelt instructies op ten aanzien van de toe te passen protocollen en werkplannen;
Houdt toezicht op bij- en nascholing van de doktersassistenten;
Handelt, binnen afspraken en indien mogelijk, klachten af van patiënten en informeert zijn/haar leidinggevende hierover.

Eisen

MBO-opleiding Dokterassistent; houdt vakkennis en vaardigheid bij. Kennis van de organisatie. Aanvullende scholing/training op gebied van leidinggeven.

Draagt verantwoordelijkheid voor het eigen vakkundig handelen en voor de coördinatie en kwaliteit van het team.
Heeft leidinggevende (sociale) vaardigheden, een dienstverlenende houding, werkt goed samen met collega's en communiceert duidelijk naar patiënten en derden.

meer...Meer vacatures van Het Huisartsenteam