Inloggen - Registreer  

Helaas is deze vacature inmiddels waarschijnlijk verlopen

Coà rdinator met de stad/Raadsadviseur/Commissiegriffier

Gemeente - via Gemeentebanen - Utrecht - 30-09-2019 Naar vacature  

Coördinator team Contact met de Stad
Het team Contact met de Stad richt zich op alle contacten van de raad met de stad en van de stad met de raad. Alle instrumenten die de raad inzet om participatie op gang te brengen, worden binnen dit team (door)ontwikkeld en ingezet. Denk aan het organiseren van bijeenkomsten zoals raadsinformatiebijeenkomsten en expertmeetings, werkbezoeken en wijkbezoeken. Maar ook aan burgeragendering, burgerinitiatief, petitie, brieven aan de raad en contacten via sociale media. Ook de voorlichting over democratie in het algemeen en lokale democratie in het bijzonder wordt door dit team verzorgd via Gast van de Raad, het scholenprogramma, debatvaardigheden, nieuwe medewerkers bijeenkomsten, etc. etc. Digitale voorlichting en participatie via website en sociale media worden steeds weer aangepast aan wat past op dat moment. Het team bestaat uit een teamcoördinator, een adviseur raadscommunicatie en perswoordvoering, vier griffiesecretarissen, een trainee raadscommunicatie en een tijdelijke redacteur.

Dit is je werk

Raadsadviseur / Commissiegriffier
De andere helft van de tijd ben je raadsadviseur en commissiegriffier met een inhoudelijke beleidsportefeuille. Deze portefeuille bestaat uit de onderdelen:

 • Communicatie
 • Wijkgericht werken en participatie
 • Publieksdienstverlening
 • Diversiteit, Utrecht zijn we samen en Toegankelijkheid w.o. Agenda 22
Als raadsadviseur draag je de volledige verantwoordelijkheid voor de advisering binnen een inhoudelijke portefeuille. Je belangrijkste taak is ervoor te zorgen dat de raad goed geïnformeerd en geadviseerd de politieke besluitvorming vorm kan geven. Je verdiept je in lokale en landelijke ontwikkelingen en trends en zet deze om in voorstellen en projecten en zorgt dat de processen optimaal verlopen. Het niveau van ons werk vraagt dat je over een gedegen politiek-bestuurlijk inzicht beschikt. Je werkt nauw samen met de ambtelijke organisatie, die het voortraject van de besluitvorming voor zijn rekening neemt. Jij bent vervolgens verantwoordelijk voor het geven van een behandeladvies en de vertaling van het voorstel of de ontwikkeling naar het niveau van de gehele raad. Je verzorgt zo nodig presentaties voor collega's van de griffie, van de organisatie en de raad en helpt de raadsleden bij het vormgeven van hun rollen. Uiteindelijk draait het erom dat zij tot goede prestaties komen!

Daarnaast werk je in beide rollen mee aan het door ontwikkelen van de griffie en gemeenteraad. Hiertoe neem je zelf initiatieven en werk je deze als project verder uit. Hierin werk je nauw samen met de adviseurs bestuurlijke zaken binnen de griffie die doorontwikkeling en innovatie in brede zin in portefeuille hebben.

Taken:

 • Positioneren griffie/gemeenteraad en het bepalen van de output van de gewenste communicatie en zorgen dat dit gebeurt (marketingcommunicatiestrategie). Hierin werk je samen met de raadscommunicatieadviseur.
 • Planvorming en uitvoering van het team, interne communicatie en de gezamenlijke werkwijze.
 • Begeleiden van de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de teamleden.
 • Raadsleden, fractiemedewerkers en je collega's binnen de griffie en in de ambtelijke organisatie adviseren over de kwaliteit en procesgang van contact met de stad en (sociale) media.
 • Legt actief verbindingen vanuit de raad naar de stad en college en ambtelijke organisatie in het bijzonder ten aanzien van participatie en betrokkenheid van de stad in bestuurlijke besluitvorming ('Track and Trace').
 • Adviseert en ondersteunt de gemeenteraad en de commissies en bereidt vergaderingen en bijeenkomsten van de commissies m.b.t. jouw portefeuille voor in de rol van commissiegriffier.
 • Is verantwoordelijk voor procesontwerp en -regie voor door de raad geagendeerde onderwerpen en dossiers.
 • Draagt bij aan de ontwikkeling van de positie van de raad bij beleidsdossiers en bij ontwikkelingen en (digitale) (participatie)processen binnen de gemeente.
 • Adviseert gevraagd en ongevraagd collegeleden, ambtelijke organisatie, inwoners en organisaties in de stad over procedures en betrokkenheid van de raad bij onderwerpen.
 • Is sparringpartner voor de raadsgriffier, andere commissiegriffiers, raadsleden, inwoners en organisaties in de stad.
 • Ondersteunt raadsleden en -fracties bij de formulering van voorstellen, agenderingsverzoeken, moties, amendementen en vragen binnen je portefeuille.
meer...Meer vacatures van Gemeente